ดาวน์โหลด

 รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560  SOE 60-web            Executive Summary 2017  soesummary2017-web

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559  cover2016            Executive Summary 2016  soesummary2016-web

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2558     

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557   

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556  

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555             

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2554  


การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม


สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน

ทรัพยากรแร่

ทรัพยากรพลังงาน

ทรัพยากรป่าไม้

ทรัพยากรน้ำ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ความหลากหลายทางชีวภาพ


สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

คุณภาพอากาศ

ระดับเสียง

คุณภาพน้ำ

ขยะมูลฝอย

ของเสียอันตราย

สารอันตราย

สิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม


สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ภัยพิบัติและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ